ข่าวอบรม/ประชุม/สัมนา

โครงการพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการองค์กรและการปฏิบัติงานของบุคลากรกองนโยบายและแผนสู่องค์กรยุคดิจิทัล

เมื่อวันที่ 27 – 30 พฤศจิกายน 2561 กองนโยบายและแผนดำเนินการจัด โครงการพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการองค์กรและการปฏิบัติงานของบุคลากรกองนโยบายและแผนสู่องค์กรยุคดิจิทัล ณ สถานพักฟื้นและพักผ่อนกองทัพบก(ลานนา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่: (STeP) จังหวัดเชียงใหม่

อบรม 1&2_190111_0073 อบรม 1&2_190111_0074 อบรม 1&2_190111_0075อบรม 1&2_190111_0007 อบรม 1&2_190111_0011 อบรม 1&2_190111_0077อบรม 1&2_190111_0017 อบรม 1&2_190111_0020 อบรม 1&2_190111_0030 อบรม 1&2_190111_0027 อบรม 1&2_190111_0029 อบรม 1&2_190111_0035อบรม 1&2_190111_0080 อบรม 1&2_190111_0081 อบรม 1&2_190111_0083KM @เหนือ_181228_0068 KM @เหนือ_181228_0069 KM @เหนือ_181228_0071KM @เหนือ_181228_0072 KM @เหนือ_181228_0073 KM @เหนือ_181228_0076KM @เหนือ_181228_0006 KM @เหนือ_181228_0007 KM @เหนือ_181228_0032 KM @เหนือ_181228_0039 KM @เหนือ_181228_0046 KM @เหนือ_181228_0049 KM @เหนือ_181228_0051 KM @เหนือ_181228_0056 KM @เหนือ_181228_0058  KM @เหนือ_181228_0016KM @เหนือ_181228_0064 KM @เหนือ_181228_0067

บุคลากรกองนโยบายและแผนเข้าร่วม “โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการกองนโยบายและแผน”

บุคลากรกองนโยบายและแผนเข้าร่วม “โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการกองนโยบายและแผน” เมื่อวันที่15 มีนาคม 2561ที่ผ่านมา ณ ห้องคอมพิวเตอร์ A สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.อีสาน โดยได้รับเกียรติจากท่าน ดร.เอนก เจริญภักดี รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานในการเปิดโครงการในครั้งนี้

 อบรมGoogleDrive_180320_0013 อบรมGoogleDrive_180320_0027 อบรมGoogleDrive_180320_0029อบรมGoogleDrive_180320_0023 อบรมGoogleDrive_180320_0010 อบรมGoogleDrive_180320_0012 อบรมGoogleDrive_180320_0025 อบรมGoogleDrive_180320_0019 อบรมGoogleDrive_180320_0016 อบรมGoogleDrive_180320_0007อบรมGoogleDrive_180320_0001 อบรมGoogleDrive_180320_0002อบรมGoogleDrive_180320_0005

เอกสารโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ:การวิเคราะห์ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART) ประจำปี 2560

1-ppt.ครื่องมือ PART ม.อีสาน 26 กค 60

1-pdf.ครื่องมือ PART ม.อีสาน 26 กค 60

2-ppt.ชุดคำถาม PART ปี 2560

2-pdf.ชุดคำถาม PART ปี 2560

เอกสารแบบฟอร์ม PARTปี 2559

แบบประเมินความพึงพอใจ https://drive.google.com/open?id=1Q2zUksXWu61PaL5hNIMBcKhGVVX5i0uKdogU8v5ES1w

โครงการจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ระยะ 4 ปี วันที่ 18-19 พ.ค. 2560

ท่านสามารถดาวโหลดข้อมูลได้ที่นี่ https://drive.google.com/drive/folders/0Bw4MnarIclDnYy1WY19BMjU5UUk?usp=sharing

โครงการประชุมสัมมนาการประเมินผลและทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2560 วันที่ 17 พ.ค. 2560

ท่านสามารถดาวโหลดข้อมูลได้ที่นี่  https://drive.google.com/drive/folders/0Bw4MnarIclDnU093ZVozbmpvcG8?usp=sharing

 

โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ปฎิบัติงานด้านแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปี 2560 วันที่ 28 เมษายน 2560

สามารถดาวโหลดเอกสารประกอบได้ที่นี่

https://drive.google.com/drive/folders/0Bw4MnarIclDnR01BNXN1LUgyb1U?usp=sharing

โครงการสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วันที่ 25-27 มีนาคม 2560

สามารถดาวโหลดเอกสารได้ตามลิงก์ข้างล่างนี้

https://drive.google.com/drive/folders/0Bw4MnarIclDnUVdwMXNNMG5pU3M?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/0Bw4MnarIclDnaFJ3UWY4UURvelk?usp=sharing

โครงการอบรมการเสนอขอปรับปรุงโครงสร้างหรือจัดตั้งหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

โครงการอบรมการเสนอขอปรับปรุงโครงสร้างหรือจัดตั้งหน่วยงาน

ในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

วันพฤหัสบดีที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ณ ห้องประชุมมรกตอีสาน ชั้น ๕ อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

เอกสารประกอบการอบรม

โครงสร้างหน่วยงาน (ผศ.วิชยุทธ จันทะรี)

เสนอโครงสร้าง(นายรุจิภาส)

 

คำสั่งอบรม/สัมมนา/ประชุม ปีงบประมาณ 2560

คำสั่ง มทร.อีสาน 0639/2560 แต่งตั้งผู้เข้าร่วมโครงการ “การอบรมให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา สำหรับบุคลากรใหม่” ครั้งที่ 2 (น.ส.เมวียา) downloa

คำสั่ง มทร.อีสาน 0373/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการจัดตั้ง มทร.อีสาน วิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ (นางสุมัธยา) download

ประกาศ ที่ อพ.สธ.162/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มทร.อีสาน (ผอ.กนผ) download

คำสั่ง มทร.อีสาน ที่ 0189/2560 แต่งตั้งผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเทคนิคการบริหารพัสดุขั้นสูงฯ (นางจุรีรัตน์ น.ส.ศศิพัชร์ น.ส.ปณิธาน น.ส.วรรณทิญา) download

คำสั่ง มทร.อีสาน ที่ 0261/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (บุคลากร กนผ. ทุกคน) download

คำสั่ง มทร.อีสาน ที่ 0159/2560 แต่งตั้งผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร มทร.อีสาน เกี่ยวกับกฎหมาย เรื่อง “การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา” (นางสุมัธยา ผศ.พวงผกา นางเจนจิรา นางจันทร์เพ็ญ น.ส.ปณิธาน น.ส.กมลทิพย์ น.ส.ปภัทร์สิริ) download

คำสั่ง มทร.อีสาน 2014/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการโครงการร่วมจิตน้อมเกล้าสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา มทร.อีสาน ประจำปี 2560 (ผอ.กนผ) download

คำสั่ง มทร.อีสาน 2278/2559 แต่งตั้งผู้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร” มทร.อีสาน ประจำปีการศึกษา 2559 (นางเจนจิรา น.ส.ยุพิน) download

 

เอกสารประกอบการประชุมแผนยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติ(พศ.2561 -2565)

เอกสารประกอบการประชุมแผนยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติ(พศ. 2561 -2565)

ที่ประชุมนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ครั้งที่ 5/2559

วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2559

แผนยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติ(พศ. 2561 -2565)

เอกสารประกอบการประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ระยะที่๒

เอกสารประกอบการประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล   ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ครั้งที่ ๑  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ วันที่ ๖-๗  ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙

powerpoint 9 มทร.1

pdf 9 มทร.

แบบฟอร์มการประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลระยะที่ ๒

แบบฟอร์มการประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดาวน์โหลด

โครงการประชุมสัมมนาการประเมินผลและทบทวนแผนยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 11 ก.ค. 2559

ไฟล์ที่ 1 พิจารณาร่างยุทธศาสตร์เฟส3

ไฟล์ที่ 2 พิจารณาตัวชี้วัด พ.ศ. 2560

ไฟล์ที่ 3 Powerpoint ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ มทร.อีสาน โดย ผศ.ดร.สุรศักดิ์ ราตรี 

เอกสารประกอบการอบรม วันที่ 24 มิถุนายน 2559

คู่มือการใช้งานะบบติดตามโครงการออนไลน์ ฉบับสมบูรณ์ Download

การตั้งค่า Trusted sites Download

เอกสารประกอบการอบรม Download

เอกสารประกอบการอบรม วันที่ 23 มิถุนายน 2559

คู่มือการใช้งานะบบติดตามโครงการออนไลน์ ฉบับสมบูรณ์ Download

การตั้งค่า Trusted sites  Download

เอกสารประกอบการอบรม Download

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ(PART)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ(PART) วันที่ 3 พ.ค. 2559

ณ ห้องประชุมมรกตอีสาน ชั้น 5 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.อีสาน

อบรม Part 3พ.ค.59_4631 อบรม Part 3พ.ค.59_9537 อบรม Part 3พ.ค.59_4241 อบรม Part 3พ.ค.59_3260 อบรม Part 3พ.ค.59_3794 อบรม Part 3พ.ค.59_6450 อบรม Part 3พ.ค.59_681 อบรม Part 3พ.ค.59_7690 อบรม Part 3พ.ค.59_5854 อบรม Part 3พ.ค.59_7956 อบรม Part 3พ.ค.59_477 อบรม Part 3พ.ค.59_1079 อบรม Part 3พ.ค.59_961

โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 10 พ.ย. 2558

 

Time Line PDF

Time Line Word

Action plan PDF

Action plan  Word 

ดาวน์โหลด Powerpoint

 

กองนโยบายและแผนจัดประชุมเพื่อถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ ฯ และกำหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 ในวันที่ 16 ตุลาคม 2556 ณ ห้องประชุมมรกตอีสาน จังหวัดนครราชสีมา

กองนโยบายและแผนจัดประชุมเพื่อถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ ฯ และกำหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 ในวันที่ 16 ตุลาคม 2556 ณ ห้องประชุมมรกตอีสาน จังหวัดนครราชสีมา