เอกสารดาวน์โหลด

แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

  • มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ครั้งที่ 11/2561 วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 Download

  • แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 Download

  • แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน Download

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง “การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ”

ดาว์นโหลด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

การจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ดาว์นโหลด แบบฟอร์ม ง.8 

ดาว์นโหลด เอกสารหมายเลข 1

ดาว์นโหลด เอกสารหมายเลข 2

ดาว์นโหลด เอกสารหมายเลข 3

ดาว์นโหลด เอกสารหมายเลข 4

ดาว์นโหลด  ปฏิทิน งปม.63

บัณทึกข้อตกลงว่าด้วยการปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนโยบายการพัฒนา มทร.อีสาน

บัณทึกข้อตกลงว่าด้วยการปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนโยบายการพัฒนา มทร.อีสาน Download

คำรับรองปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาตร์ มทร.อีสาน พ.ศ. 2562

คำรับรองปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาตร์ มทร.อีสาน พ.ศ. 2562  Download

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบติดตามโครงการออนไลน์ วันที่5-7 กันยายน 2561

เล่มอนุกรรมาธิการ บูรณาการวิจัยและนวัตกรรม

เล่มอนุกรรมาธิการ บูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2562ดาว์นโหลด

เอกสารโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบติดตามโครงการออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ2561

ระบบประเมินออนไลน์

เอกสารประกอบการบรรยาย/ภาคปฏิบัติ

 อื่นๆ

  • ดาวน์โหลด แอพพลิเคชั่น (IE Tab) คลิ๊ก

  • ดาวน์โหลด โปรแกรมและวิธีการติดตั้ง teamviewer คลิ๊ก

เล่มแผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม มทร.อีสาน เสนอต่อคณะอนุกรรมาธิการ

เล่มแผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม มทร.อีสาน เสนอต่อคณะอนุกรรมาธิการ ดาว์นโหลด

เล่มแผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม

เล่มแผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม มทร.อีสาน ปีงปม. 2562 ดาว์นโหลด

เล่มชี้แจงงบบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว กีฬา และวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

  • เล่มชี้แจงงบบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว กีฬา และวัฒนธรรม มทร.อีสาน ประจำปีงปม. 2562(กรรมาธิการ) ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มการเขียนโครงการ ง.8 ปรับปรุงล่าสุด (6 มิย.2561)

  • แบบฟอร์มการเขียนโครงการ ง.8 ปรับปรุงล่าสุด (6 มิย.2561)  Download

หมายเหตุ : สำหรับใช้งานนอกระบบเท่านั้น

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากองนโยบายและแผน ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)

คู่มือตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)

manual60_64V1

 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ระยะ 5 ปี พ.ศ.2560-2564

Stretegic60_64V1  word

Stretegic60_64V1  pdf

ตารางวิเคราะห์ความเชื่อมโยง ระหว่างโครงการที่เสนอขอ งบประมาณ เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กับ CLUSTER RMUTI

ตารางวิเคราะห์ความเชื่อมโยง กับ CLUSTER RMUTI

คู่มือตัวชี้วัด แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)

manual2561_2564_21กย60

manual2561_2564_21กย60

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)

แผนยุทธศาสตร์2561_2564 ณ 21กย60

แผนยุทธศาสตร์2561_2564 ณ 21กย60

เอกสารประกอบการจัดทำแผนงานบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (จากการประชุมมอบนโยบายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2560

1. เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา การมอบนโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด

2. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ เพื่อการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ดาวน์โหลด

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ดาวน์โหลด

4. แบบฟอร์มโครงการบูรณาการ ดาวน์โหลด

5. ตัวอย่างโครงการบูรณาการ  ดาวน์โหลด

6. ปฏิทิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ศูนย์กลาง มทร.อีสาน)ดาวน์โหลด

7. ปฏิทิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (วิทยาเขต) ดาวน์โหลด

ความเชื่อมโยงบูรณาการที่เกี่ยวข้อง ดาวน์โหลด

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนระบบติดตามโครงการออนไลน์ OPT ปีงบประมาณ 2560

อกสารประกอบการอบรม วันที่ 18 สิงหาคม 2560

แบบฟอร์ม โครงการง.8 ปีงบประมาณ 2559 – 2560

แบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบติดตามโครงการออนไลน์ OPT ปีงบประมาณ 2560