งานนโยบายและแผนยุทธศาสตร์

แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

  • มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ครั้งที่ 11/2561 วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 Download

  • แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 Download

  • แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน Download

แบบฟอร์มโครงการและเอกสารประกอบการวิเคราะห์ความเชื่อมโยง

  • แบบฟอร์มการเขียนโครงการ ง.8 Download

  • แบบ ง.4 รายละเอียดคำชี้แจงค่าครุภัณฑ์ Download

  • แบบ ง.5 รายละเอียดค่าชี้แจงสิ่งก่อสร้าง Download

  • เอกสารประกอบการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงโครงการ Download

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากองนโยบายและแผน ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)

คู่มือตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)

manual60_64V1

 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ระยะ 5 ปี พ.ศ.2560-2564

Stretegic60_64V1  word

Stretegic60_64V1  pdf

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560

1.แผนปฏิบัติการประจำปี2560

1.แผนปฏิบัติการประจำปี2560

มติสภา แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2560

1. คำสั่งแผนปฏิบัติการมทร.อีสาน2560

เอกสารโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ:การวิเคราะห์ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART) ประจำปี 2560

1-ppt.ครื่องมือ PART ม.อีสาน 26 กค 60

1-pdf.ครื่องมือ PART ม.อีสาน 26 กค 60

2-ppt.ชุดคำถาม PART ปี 2560

2-pdf.ชุดคำถาม PART ปี 2560

เอกสารแบบฟอร์ม PARTปี 2559

แบบประเมินความพึงพอใจ https://drive.google.com/open?id=1Q2zUksXWu61PaL5hNIMBcKhGVVX5i0uKdogU8v5ES1w

วันที่ 17-19 พฤษภาคม 2560 งานนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ กองนโยบายและแผนงานนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ กองนโยบายและแผนดำเนินการจัด”โครงการประชุมสัมมนาการประเมินผลและทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานฯ

วันที่ 17 พฤษถาคม 2560 งานนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ กองนโยบายและแผน ดำเนินการจัด”โครงการประชุมสัมมนาการประเมินผลและทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560″ และวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2560 “โครงการจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามทร.อีสาน ระยะ 4 ปี” ณ ห้องประชุมเพชรไพลิน ชั้น 9 อาคาร 36 มทร.อีสาน

          25600518_170519_0004 25600518_170519_0018

          25600518_170519_0031 25600518_170519_0037

          25600518_170519_0045 25600518_170519_0068

          25600518_170519_0076 25600518_170519_0079

                                            18485658_10209974628584552_3683536109836976360_n

โครงการจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ระยะ 4 ปี วันที่ 18-19 พ.ค. 2560

ท่านสามารถดาวโหลดข้อมูลได้ที่นี่ https://drive.google.com/drive/folders/0Bw4MnarIclDnYy1WY19BMjU5UUk?usp=sharing

โครงการประชุมสัมมนาการประเมินผลและทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2560 วันที่ 17 พ.ค. 2560

ท่านสามารถดาวโหลดข้อมูลได้ที่นี่  https://drive.google.com/drive/folders/0Bw4MnarIclDnU093ZVozbmpvcG8?usp=sharing

 

โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ปฎิบัติงานด้านแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปี 2560 วันที่ 28 เมษายน 2560

สามารถดาวโหลดเอกสารประกอบได้ที่นี่

https://drive.google.com/drive/folders/0Bw4MnarIclDnR01BNXN1LUgyb1U?usp=sharing

โครงการสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วันที่ 25-27 มีนาคม 2560

สามารถดาวโหลดเอกสารได้ตามลิงก์ข้างล่างนี้

https://drive.google.com/drive/folders/0Bw4MnarIclDnUVdwMXNNMG5pU3M?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/0Bw4MnarIclDnaFJ3UWY4UURvelk?usp=sharing

ไฟล์นำเสนอการประชุม Retreat นายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ไฟล์นำเสนอการประชุม Retreat นายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

1.มทร.ตะวันออก-Logistics-and-Supply-Chain-4.0-16-17-ธ.ค.59-นครปฐม.rar

2.มทร.พระนคร-Digital-Economy-16-17-ธ.ค.59-นครปฐม.rar

3.มทร.รัตนโกสินทร์ อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 16-17 ธ.ค.59 นครปฐม

4.มทร.ล้านนาSocial Engagement 16-17 ธ.ค.59 นครปฐม

5.มทร.ศรีวิชัยประชุมReteat-16-17-ธ.ค.59-นครปฐม.rar

6.มทร.อีสาน ระบบขนส่งทางราง 16-17 ธ.ค. 59 นครปฐม

7.มทร.ธัญบุรี-เกษตรอาหาร-ครูช่าง-16-17-ธ.ค.59-นครปฐม.rar

8.มทร.สุวรรณภูมิ  โครงการบริหารจัดการน้ำ 16-17 ธ.ค.59 นครปฐม

9.มทร.กรุงเทพ อากาศยาน-Social Enterprise 16-17 ธ.ค.59 นครปฐม

สรุปผลการประชุม-16-17-12-59-เสนอ-CEO-สภา.pdf

สรุปผลการประชุม-16-17-12-59-เสนอ-CEO-สภา.ppt

เอกสารประกอบการประชุมแผนยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติ(พศ.2561 -2565)

เอกสารประกอบการประชุมแผนยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติ(พศ. 2561 -2565)

ที่ประชุมนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ครั้งที่ 5/2559

วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2559

แผนยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติ(พศ. 2561 -2565)

เอกสารประกอบการประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ระยะที่๒

เอกสารประกอบการประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล   ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ครั้งที่ ๑  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ วันที่ ๖-๗  ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙

powerpoint 9 มทร.1

pdf 9 มทร.

คู่มือตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์การพํฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ระยะ 4 ปี พ.ศ.2557 – 2560ฯ

คู่มือตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์การพํฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  ระยะ 4 ปี พ.ศ.2557 – 2560  (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3)

manual3

manual3

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ระยะ 4 ปี พ.ศ.2557-2560 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3

strategy_3

strategy_3

แบบฟอร์มการประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลระยะที่ ๒

แบบฟอร์มการประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มรายงานผลตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ไฟล์ แบบติดตามKPI2559