ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป

 รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากองนโยบายและแผน ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)

ขอเชิญชวนบุคลากรกองนโยบายและแผน และผู้มีส่วนได้เสีย ร่วมประชาพิจารณ์ (ร่าง)แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากองนโยบายและแผน มทร.อีสาน ระยะ 5ปี (2560-2564)

 

  • ร่างแผนยุทธศาสตร์กองนโยบายและแผน 2560-2564 Download

  • แบบฟอร์มประชาพิจารณ์ Download

แจ้งกำหนดการตรวจประเมินกิจกรรม 7ส ครั้งที่2 ประจำปีการศึกษา2560

7ส

ขอเชิญร่วมงานสงกรานต์สืบสานประเพณีไทย ประจำปี ๒๕๖๑

ขอเชิญร่วมงานสงกรานต์สืบสานประเพณีไทย ประจำปี ๒๕๖๑

“บุญสงกรานต์สืบสานประเพณี วิถีพุทธ วิถีธรรม วิถีไทย”

๑๑ เมษายน ๒๕๖๑

ณ ลานมรกต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

กำหนดการ

ขอเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษฯ

ประกาศกำหนดการตรวจประเมินกิจกรรม 7ส ระดับสำนักงานอธิการบดี(ภายใน)

กำนดการ ในวันที่ 8 ธันวาคม 2560

ขอความร่วมมื่อบุคลากรกองนโยบายและแผนทุกท่านและทุกงาน

ดำเนินการให้ความร่วมมือเข้ารับการตวรจ 7ส โดยพร้อมเพียงกัน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน…

กองนโยบายและแผน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ “โครงการพัฒนาการจัดการความรู้ (KM)” ประจำปีงบประมาณ 2561

กองนโยบายและแผน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ “โครงการพัฒนาการจัดการความรู้ (KM) กองนโยบายและแผน”วันที่ 27 – 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ณ จังหวัดราชบุรี

29 พ.ย.60_171204_0148 29 พ.ย.60_171204_0151 kmราชบุรี_171204_0119 kmราชบุรี_171204_0055 kmราชบุรี_171204_0071 kmราชบุรี_171204_0105 kmราชบุรี_171204_0108 kmราชบุรี_171204_0109 kmราชบุรี_171204_0113 29 พ.ย.60_171204_0127 29 พ.ย.60_171204_0164 kmราชบุรี_171204_0043 kmราชบุรี_171204_0047 kmราชบุรี_171204_0062 kmราชบุรี_171204_0064 kmราชบุรี_171204_0069 kmราชบุรี_171204_0077 kmราชบุรี_171204_0081 kmราชบุรี_171204_0082 kmราชบุรี_171204_0087 kmราชบุรี_171204_0093 kmราชบุรี_171204_0097 kmราชบุรี_171204_0111 29 พ.ย.60_171204_0132 29 พ.ย.60_171204_0193 29 พ.ย.60_171204_0188 29 พ.ย.60_171204_0199 29 พ.ย.60_171204_0200 kmราชบุรี_171204_0218 kmราชบุรี_171204_0220 kmราชบุรี_171204_0221 kmราชบุรี_171204_0224 kmราชบุรี_171204_0257 kmราชบุรี_171204_0258 kmราชบุรี_171204_0261 29 พ.ย.60_171204_0173 29 พ.ย.60_171204_0212 kmราชบุรี_171204_0207 kmราชบุรี_171204_0138 kmราชบุรี_171204_0206 kmราชบุรี_171204_0137 kmราชบุรี_171204_0136 kmราชบุรี_171204_0134 kmราชบุรี_171204_0133 kmราชบุรี_171204_0131 kmราชบุรี_171204_0130 kmราชบุรี_171204_0123 kmราชบุรี_171204_0122 171204_0118

ประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการกองนโยบายและแผน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

ขอความอนุเคราะห์ประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการกองนโยบายและแผน ประจำปีภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ตามแบบฟอร์มลิงค์นี้ https://goo.gl/forms/Rq7lVrqKnR8ehkgt1

ประกาศกำหนดการตรวจประเมินกิจกรรม 7ส ระดับมหาวิทยาลัยฯ

ประกาศกำหนดการตรวจประเมินกิจกรรม 7ส Download

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนระบบติดตามโครงการออนไลน์ OPT ปีงบประมาณ 2560

อกสารประกอบการอบรม วันที่ 18 สิงหาคม 2560

แบบฟอร์ม โครงการง.8 ปีงบประมาณ 2559 – 2560

แบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบติดตามโครงการออนไลน์ OPT ปีงบประมาณ 2560

การเผยแพร่องค์ความรู้ กองนโยบายและแผน มทร.อีสาน ปีการศึกษา 2559

แนวปฏิบัติที่ดี 2 องค์ความรู้ดังนี้

1. การจัดการความรู้ ปี 60 กลุ่มที่ 2 งานสารสนเทศเพื่อการบริหาร Download

2. การวิเคราะห์ความเชื่อมโยง ระหว่างโครงการกับ CLUSTER มทร.อีสาน Download

ประชาสัมพันธ์ 7 ส. คืออะไร

7ส

ประกาศรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการ 2560

เอกสารรับสมัครกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 2560

 

ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนคณาจารย์ประจำและข้าราชการ 2560

เอกสารประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการ 2560

 

 

ประกาศ.สกอ_หลักเกณฑ์การจัดตั้งส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา 2555

ประกาศ.สกอ_หลักเกณฑ์การจัดตั้งส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา 2555 Download

พรบ.การบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา 2550

พรบ.การบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา 2550 Download

ประกาศหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการบริหารงบประมาณเงินรายได้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ประกาศหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการบริหารงบประมาณเงินรายได้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน Download