ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการ 2560

เอกสารรับสมัครกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 2560

 

ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนคณาจารย์ประจำและข้าราชการ 2560

เอกสารประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการ 2560

 

 

กองนโยบายและแผน เข้าร่วมโครงการวันสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

กองนโยบายและแผน เข้าร่วมโครงการวันสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

“ก่อพระทราย ไหว้หลวงพ่อนพฯ”

ในวันอังคารที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ ณ  บริเวณคุรุสัมมนาคาร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

สงกรานต์60_170404_0151 สงกรานต์60_170404_0142 สงกรานต์60_170404_0271 สงกรานต์60_170404_0140

สงกรานต์60_170404_0059 สงกรานต์60_170404_0036 สงกรานต์60_170404_0075 สงกรานต์60_170404_0144 สงกรานต์60_170404_0017

โครงการสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วันที่ 25-27 มีนาคม 2560

สามารถดาวโหลดเอกสารได้ตามลิงก์ข้างล่างนี้

https://drive.google.com/drive/folders/0Bw4MnarIclDnUVdwMXNNMG5pU3M?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/0Bw4MnarIclDnaFJ3UWY4UURvelk?usp=sharing

โครงการอบรมการเสนอขอปรับปรุงโครงสร้างหรือจัดตั้งหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

โครงการอบรมการเสนอขอปรับปรุงโครงสร้างหรือจัดตั้งหน่วยงาน

ในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

วันพฤหัสบดีที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ณ ห้องประชุมมรกตอีสาน ชั้น ๕ อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

เอกสารประกอบการอบรม

โครงสร้างหน่วยงาน (ผศ.วิชยุทธ จันทะรี)

เสนอโครงสร้าง(นายรุจิภาส)

 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) กองนโยบายและแผน ประจำปีการศึกษา 2558

01- ปกรายงานการประเมินตนเอง ปี 58 download
02- รายงานการประเมินตนเอง กอง ปี 58 download
03- 05 ส่วนที่ 4 สรุปผล (3) ใหม่ 2 download

ประกาศกำหนดการตรวจประเมินกิจกรรม 7ส ครั้งที่ 1-2559

ประกาศกำหนดการตรวจประเมินกิจกรรม 7ส ครั้งที่ 1-2559 Download

ประกาศ.สกอ_หลักเกณฑ์การจัดตั้งส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา 2555

ประกาศ.สกอ_หลักเกณฑ์การจัดตั้งส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา 2555 Download

พรบ.การบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา 2550

พรบ.การบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา 2550 Download

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) กองนโยบายและแผน ประจำปีการศึกษา 2556

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) กองนโยบายและแผน ประจำปีการศึกษา 2556

01-ปก-คำนำ-สารบัญ-ปี-56 Download

02-ส่วนที่-1-ปี-56 Download

03-ส่วนที่-2-ปี-56 Download

04-ส่วนที่-3-องค์-1-14-sar-ปีการศึกษา-2556 Download

05 ส่วนที่ 4 ผลการดำเนินงาน Download

รายงานการประเมินตนเอง(SAR)และรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปีการศึกษา 2556

รายงานการประเมินตนเอง (SAR)และรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยเทคดนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปีการศึกษา 2556 Download

ประกาศหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการบริหารงบประมาณเงินรายได้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ประกาศหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการบริหารงบประมาณเงินรายได้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน Download