ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมโครงการวันสงกรานต์สืบสานประเพณีไทย ประเพณีสงกรานต์ประจำปี ๒๕๖๒ “มทร.อีสาน มหาสงกรานต์ย้อนวันวานวิถีไทย” ในวันอังคารที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒ ณ หอประชุมวทัญญู ณ ถลาง มทร.อีสาน นครราชสีมา

ขอเชิญชาวมทร.อีสาน ทุกท่าน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

ขอเชิญชาวมทร.อีสาน ทุกท่าน

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

วันอังคารที่  ๔  ธันวาคม  ๒๕๖๑

ณ บริเวณหน้าเสาธง มทร.อีสาน นครราชสีมา

———————————

เวลา  ๐๗.๐๐ – ๐๗.๓๐ น.  ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

เวลา  ๐๗.๓๐ – ๐๘.๐๐ น. พิธีทำบุญอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

                             ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ ๑๙ รูป

เวลา  ๐๘.๐๐ – ๐๘.๐๕ น. อธิการบดีกล่าวรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

เวลา  ๐๘.๐๕  น. ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ขับร้องเพลงชาติร่วมกัน เสร็จพิธี

การแต่งกาย : 

– ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ แต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองสวมเสื้อสูททับ หรือชุดผ้าไทยสีเหลือง

– นักศึกษาแต่งกายเครื่องแบบนักศึกษา มทร.อีสาน

สอบถามเพิ่มเติม ศูนย์วัฒนธรรม กองพัฒนานักศึกษา มทร.อีสาน โทรศัพท์ ๐๔๔ ๒๓๓๐๐๐ ต่อ ๒๓๔๐ ๒๓๔๑

ขอเชิญร่วมโครงการราชมงคลอีสานรักษ์ประเพณีไทย ประเพณีลอยกระทง

ขอเชิญร่วมโครงการราชมงคลอีสานรักษ์ประเพณีไทย ประเพณีลอยกระทง

“มทร.อีสาน สมมาสายน้ำ เลิศล้ำหัตถกรรม วัฒนธรรมนครชัยบุรินทร์”

วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 – 22.00 น.??ณ มทร.อีสาน นครราชสีมา

ขอเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มทร.อีสาน ร่วมพิธีทำบุญอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

banner051061
ขอเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มทร.อีสาน
ร่วมพิธีทำบุญอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 07.30 – 09.30 น.
ณ หอประชุมวทัญญู ณ ถลาง

กำหนดการ

ดาวน์โหลดเพลงเพลง พระราชาผู้ทรงธรรม 

การแต่งกาย
1. คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ แต่งกายเสื้อสีเหลืองสวมเสื้อสูททับ หรือชุดสุภาพโทนสีเหลือง
2. นักศึกษา แต่งกายชุดนักศึกษาพิธีการ

ประชาสัมพันธ์ 7ส คืออะไร ครั้งที่1 ประจำปีการศึกษา2561

7S1

แจ้งกำหนดการตรวจประเมินกิจกรรม 7ส ครั้งที่1 ประจำปีการศึกษา2561

ประกาศกำหนดการตรวจ 7ส

ระดับมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่1 ประจำปีการศึกษา2561 

วันที่ 10 ตุลาคม 2561

รอบเช้า เวลา 09.30 น. รอบบ่าย เวลา 13.30 น.

ขอเชิญร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ขอเชิญชวนร่วมถวายเทียนพรรษา ในโครงการประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาไทย

ขอเชิญผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและสาธุชนทุกท่านร่วมถวายเทียนพรรษา ในโครงการประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาไทย ในวันศุกร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ วัดมาบมะค่า ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือร่วมทำบุญได้ที่ สำนักงานกองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 และสำนักงานศูนย์วัฒนธรรม ชั้น 2 โทร.๒๓๔๐, ๒๓๔๑

ประชาสัมพันธ์การจัดการความรู้ KM สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประจำปีการศึกษา 2560

ตามที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้รับถ่ายทอดเป้าหมายคุณภาพ สายสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2560 จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระดับความสำเร็จของการจัดการความรู้

บัดนี้ สำนักฯ ได้ดำเนินงานเรียบร้อยแล้ว จำนวน 4 เรื่องได้แก่
1.ระบบบริหารจัดกาารายชื่อบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560 Download
2.การพัฒนาบุคลากรงานพัฒนาวิชาการและส่งเสริมการศึกษา 4 วิทยาเขต Download
3. การปลูกจิตสำนักในการใช้กระดาษอย่างมีประสิทธิภาพและรู้คุณค่า Download
4. การจัดเก็บข้อมูลภาวะการมีงานทำของนักศึกษาระดับปวส. หลังเรียนจบไปแล้ว 1 ปี Download

จึงขอประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบ

ขอเชิญชวนร่วมแต่งกายโทนสีเหลืองตลอดเดือนกรกฎาคม 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ขอเชิญชวนร่วมแต่งกายโทนสีเหลืองตลอดเดือนกรกฎาคม 2561

เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา

ไฟล์แนบ: ไฟล์ที่1   ไฟล์ที่2   ไฟล์ที่3

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป

 รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากองนโยบายและแผน ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)

ขอเชิญชวนบุคลากรกองนโยบายและแผน และผู้มีส่วนได้เสีย ร่วมประชาพิจารณ์ (ร่าง)แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากองนโยบายและแผน มทร.อีสาน ระยะ 5ปี (2560-2564)

 

  • ร่างแผนยุทธศาสตร์กองนโยบายและแผน 2560-2564 Download

  • แบบฟอร์มประชาพิจารณ์ Download

แจ้งกำหนดการตรวจประเมินกิจกรรม 7ส ครั้งที่2 ประจำปีการศึกษา2560

7ส

ขอเชิญร่วมงานสงกรานต์สืบสานประเพณีไทย ประจำปี ๒๕๖๑

ขอเชิญร่วมงานสงกรานต์สืบสานประเพณีไทย ประจำปี ๒๕๖๑

“บุญสงกรานต์สืบสานประเพณี วิถีพุทธ วิถีธรรม วิถีไทย”

๑๑ เมษายน ๒๕๖๑

ณ ลานมรกต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

กำหนดการ

ขอเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษฯ

ประกาศกำหนดการตรวจประเมินกิจกรรม 7ส ระดับสำนักงานอธิการบดี(ภายใน)

กำนดการ ในวันที่ 8 ธันวาคม 2560

ขอความร่วมมื่อบุคลากรกองนโยบายและแผนทุกท่านและทุกงาน

ดำเนินการให้ความร่วมมือเข้ารับการตวรจ 7ส โดยพร้อมเพียงกัน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน…

กองนโยบายและแผน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ “โครงการพัฒนาการจัดการความรู้ (KM)” ประจำปีงบประมาณ 2561

กองนโยบายและแผน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ “โครงการพัฒนาการจัดการความรู้ (KM) กองนโยบายและแผน”วันที่ 27 – 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ณ จังหวัดราชบุรี

29 พ.ย.60_171204_0148 29 พ.ย.60_171204_0151 kmราชบุรี_171204_0119 kmราชบุรี_171204_0055 kmราชบุรี_171204_0071 kmราชบุรี_171204_0105 kmราชบุรี_171204_0108 kmราชบุรี_171204_0109 kmราชบุรี_171204_0113 29 พ.ย.60_171204_0127 29 พ.ย.60_171204_0164 kmราชบุรี_171204_0043 kmราชบุรี_171204_0047 kmราชบุรี_171204_0062 kmราชบุรี_171204_0064 kmราชบุรี_171204_0069 kmราชบุรี_171204_0077 kmราชบุรี_171204_0081 kmราชบุรี_171204_0082 kmราชบุรี_171204_0087 kmราชบุรี_171204_0093 kmราชบุรี_171204_0097 kmราชบุรี_171204_0111 29 พ.ย.60_171204_0132 29 พ.ย.60_171204_0193 29 พ.ย.60_171204_0188 29 พ.ย.60_171204_0199 29 พ.ย.60_171204_0200 kmราชบุรี_171204_0218 kmราชบุรี_171204_0220 kmราชบุรี_171204_0221 kmราชบุรี_171204_0224 kmราชบุรี_171204_0257 kmราชบุรี_171204_0258 kmราชบุรี_171204_0261 29 พ.ย.60_171204_0173 29 พ.ย.60_171204_0212 kmราชบุรี_171204_0207 kmราชบุรี_171204_0138 kmราชบุรี_171204_0206 kmราชบุรี_171204_0137 kmราชบุรี_171204_0136 kmราชบุรี_171204_0134 kmราชบุรี_171204_0133 kmราชบุรี_171204_0131 kmราชบุรี_171204_0130 kmราชบุรี_171204_0123 kmราชบุรี_171204_0122 171204_0118

ประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการกองนโยบายและแผน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

ขอความอนุเคราะห์ประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการกองนโยบายและแผน ประจำปีภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ตามแบบฟอร์มลิงค์นี้ https://goo.gl/forms/Rq7lVrqKnR8ehkgt1

ประกาศกำหนดการตรวจประเมินกิจกรรม 7ส ระดับมหาวิทยาลัยฯ

ประกาศกำหนดการตรวจประเมินกิจกรรม 7ส Download