ข่าวประชาสัมพันธ์

ประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการกองนโยบายและแผน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

ขอความอนุเคราะห์ประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการกองนโยบายและแผน ประจำปีภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ตามแบบฟอร์มลิงค์นี้ https://goo.gl/forms/Rq7lVrqKnR8ehkgt1

ประกาศกำหนดการตรวจประเมินกิจกรรม 7ส

ประกาศกำหนดการตรวจประเมินกิจกรรม 7ส Download

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนระบบติดตามโครงการออนไลน์ OPT ปีงบประมาณ 2560

อกสารประกอบการอบรม วันที่ 18 สิงหาคม 2560

แบบฟอร์ม โครงการง.8 ปีงบประมาณ 2559 – 2560

แบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบติดตามโครงการออนไลน์ OPT ปีงบประมาณ 2560

การเผยแพร่องค์ความรู้ กองนโยบายและแผน มทร.อีสาน ปีการศึกษา 2559

แนวปฏิบัติที่ดี 2 องค์ความรู้ดังนี้

1. การจัดการความรู้ ปี 60 กลุ่มที่ 2 งานสารสนเทศเพื่อการบริหาร Download

2. การวิเคราะห์ความเชื่อมโยง ระหว่างโครงการกับ CLUSTER มทร.อีสาน Download

ประชาสัมพันธ์ 7 ส. คืออะไร

7ส

ประกาศรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการ 2560

เอกสารรับสมัครกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 2560

 

ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนคณาจารย์ประจำและข้าราชการ 2560

เอกสารประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการ 2560

 

 

ประกาศ.สกอ_หลักเกณฑ์การจัดตั้งส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา 2555

ประกาศ.สกอ_หลักเกณฑ์การจัดตั้งส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา 2555 Download

พรบ.การบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา 2550

พรบ.การบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา 2550 Download

ประกาศหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการบริหารงบประมาณเงินรายได้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ประกาศหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการบริหารงบประมาณเงินรายได้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน Download