ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบติดตามโครงการออนไลน์ ครั้งที่2

วันที่ 18 – 19 กันยายน 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น.

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ A  ชั้น 3 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

แบบประเมินออนไลน์

1. แบบประเมินความพึงพอใจโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบติดตามโครงการออนไลน์ ครั้งที่2

2. แบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบติดตามโครงการออนไลน์ ครั้งที่2

เอกสารประกอบโครงการ

1. การติดตั้งแอพพลิเคชั่น (IE Tab) เพื่อใช้งานระบบฯ ผ่านเบราเซอร์ Google Chrome ดาวน์โหลด

1.1 ลิงค์ดาวน์โหลด แอพพลิเคชั่น (IE Tab) https://chrome.google.com/webstore/detail/ie-tab/hehijbfgiekmjfkfjpbkbammjbdenadd/related

2. การตั้งค่า Trusted site  เพื่อใช้งานระบบฯ ผ่านเบราเซอร์ Internet Explorer ดาวน์โหลด

 

กองนโยบายและแผน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ “โครงการพัฒนาการจัดการความรู้ (KM)” ปีงบประมาณ 2560

กองนโยบายและแผน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ “โครงการพัฒนาการจัดการความรู้ (KM) กองนโยบายและแผน”วันที่ 8 – 11 สิงหาคม พ.ศ.2560 ณ จังหวัดกาญจนบุรี โดยท่าน ผศ.ดร.สุรศักดิ์  ราตรี  เป็นวิทยากร บรรยาย หัวข้อ “การพัฒนาการจัดการความรู้ (KM)”

       _MG_6276            

เอกสารประกอบโครงการอบมรมเชิงปฏิบัติการฐานข้อมูล

เอกสารประกอบโครงการอบมรมเชิงปฏิบัติการฐานข้อมูล วันที่ 4 สิงหาคม 2560 ดาวน์โหลด

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนระบบติดตามโครงการออนไลน์ OPT ปีงบประมาณ 2560

อกสารประกอบการอบรม วันที่ 18 สิงหาคม 2560

แบบฟอร์ม โครงการง.8 ปีงบประมาณ 2559 – 2560

แบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบติดตามโครงการออนไลน์ OPT ปีงบประมาณ 2560

การเผยแพร่องค์ความรู้ กองนโยบายและแผน มทร.อีสาน ปีการศึกษา 2559

แนวปฏิบัติที่ดี 2 องค์ความรู้ดังนี้

1. การจัดการความรู้ ปี 60 กลุ่มที่ 2 งานสารสนเทศเพื่อการบริหาร Download

2. การวิเคราะห์ความเชื่อมโยง ระหว่างโครงการกับ CLUSTER มทร.อีสาน Download

เอกสารโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ:การวิเคราะห์ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART) ประจำปี 2560

1-ppt.ครื่องมือ PART ม.อีสาน 26 กค 60

1-pdf.ครื่องมือ PART ม.อีสาน 26 กค 60

2-ppt.ชุดคำถาม PART ปี 2560

2-pdf.ชุดคำถาม PART ปี 2560

เอกสารแบบฟอร์ม PARTปี 2559

แบบประเมินความพึงพอใจ https://drive.google.com/open?id=1Q2zUksXWu61PaL5hNIMBcKhGVVX5i0uKdogU8v5ES1w

วันที่ 17-19 พฤษภาคม 2560 งานนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ กองนโยบายและแผนงานนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ กองนโยบายและแผนดำเนินการจัด”โครงการประชุมสัมมนาการประเมินผลและทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานฯ

วันที่ 17 พฤษถาคม 2560 งานนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ กองนโยบายและแผน ดำเนินการจัด”โครงการประชุมสัมมนาการประเมินผลและทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560″ และวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2560 “โครงการจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามทร.อีสาน ระยะ 4 ปี” ณ ห้องประชุมเพชรไพลิน ชั้น 9 อาคาร 36 มทร.อีสาน

          25600518_170519_0004 25600518_170519_0018

          25600518_170519_0031 25600518_170519_0037

          25600518_170519_0045 25600518_170519_0068

          25600518_170519_0076 25600518_170519_0079

                                            18485658_10209974628584552_3683536109836976360_n

ระวังภัย มัลแวร์เรียกค่าไถ่ WannaCry แพร่กระจายผ่านช่องโหว่ของวินโดวส์ รีบอัปเดตทันที

รายละเอียดคลิ๊ก

ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนคณาจารย์ประจำและข้าราชการ 2560

เอกสารประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการ 2560

 

 

กองนโยบายและแผน เข้าร่วมโครงการวันสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

กองนโยบายและแผน เข้าร่วมโครงการวันสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

“ก่อพระทราย ไหว้หลวงพ่อนพฯ”

ในวันอังคารที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ ณ  บริเวณคุรุสัมมนาคาร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

สงกรานต์60_170404_0151 สงกรานต์60_170404_0142 สงกรานต์60_170404_0271 สงกรานต์60_170404_0140

สงกรานต์60_170404_0059 สงกรานต์60_170404_0036 สงกรานต์60_170404_0075 สงกรานต์60_170404_0144 สงกรานต์60_170404_0017

โครงการสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วันที่ 25-27 มีนาคม 2560

สามารถดาวโหลดเอกสารได้ตามลิงก์ข้างล่างนี้

https://drive.google.com/drive/folders/0Bw4MnarIclDnUVdwMXNNMG5pU3M?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/0Bw4MnarIclDnaFJ3UWY4UURvelk?usp=sharing

โครงการอบรมการเสนอขอปรับปรุงโครงสร้างหรือจัดตั้งหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

โครงการอบรมการเสนอขอปรับปรุงโครงสร้างหรือจัดตั้งหน่วยงาน

ในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

วันพฤหัสบดีที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ณ ห้องประชุมมรกตอีสาน ชั้น ๕ อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

เอกสารประกอบการอบรม

โครงสร้างหน่วยงาน (ผศ.วิชยุทธ จันทะรี)

เสนอโครงสร้าง(นายรุจิภาส)

 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) กองนโยบายและแผน ประจำปีการศึกษา 2558

01- ปกรายงานการประเมินตนเอง ปี 58 download
02- รายงานการประเมินตนเอง กอง ปี 58 download
03- 05 ส่วนที่ 4 สรุปผล (3) ใหม่ 2 download

ประกาศกำหนดการตรวจประเมินกิจกรรม 7ส ครั้งที่ 1-2559

ประกาศกำหนดการตรวจประเมินกิจกรรม 7ส ครั้งที่ 1-2559 Download

ประกาศ.สกอ_หลักเกณฑ์การจัดตั้งส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา 2555

ประกาศ.สกอ_หลักเกณฑ์การจัดตั้งส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา 2555 Download

พรบ.การบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา 2550

พรบ.การบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา 2550 Download

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) กองนโยบายและแผน ประจำปีการศึกษา 2556

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) กองนโยบายและแผน ประจำปีการศึกษา 2556

01-ปก-คำนำ-สารบัญ-ปี-56 Download

02-ส่วนที่-1-ปี-56 Download

03-ส่วนที่-2-ปี-56 Download

04-ส่วนที่-3-องค์-1-14-sar-ปีการศึกษา-2556 Download

05 ส่วนที่ 4 ผลการดำเนินงาน Download

รายงานการประเมินตนเอง(SAR)และรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปีการศึกษา 2556

รายงานการประเมินตนเอง (SAR)และรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยเทคดนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปีการศึกษา 2556 Download

ประกาศหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการบริหารงบประมาณเงินรายได้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ประกาศหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการบริหารงบประมาณเงินรายได้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน Download