สาระน่ารู้

การเผยแพร่องค์ความรู้ กองนโยบายและแผน มทร.อีสาน ปีการศึกษา 2559

แนวปฏิบัติที่ดี 2 องค์ความรู้ดังนี้

1. การจัดการความรู้ ปี 60 กลุ่มที่ 2 งานสารสนเทศเพื่อการบริหาร Download

2. การวิเคราะห์ความเชื่อมโยง ระหว่างโครงการกับ CLUSTER มทร.อีสาน Download

ระวังภัย มัลแวร์เรียกค่าไถ่ WannaCry แพร่กระจายผ่านช่องโหว่ของวินโดวส์ รีบอัปเดตทันที

รายละเอียดคลิ๊ก

คู่มือกิจกรรม 7ส

คู่มือกิจกรรม 7ส Download

เอกสารประจำปีงบประมาณ

เอกสารประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

การจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 Download

เตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (งบลงทุน) Download

ปฏิทินงบประมาณรายจ่าย มทร.อีสาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 Download

คู่มือการออกแบบบริการ(Service Design Workbook)

คู่มือการออกแบบบริการ(Service Design Workbook) Download

คู่มือการใช้งานระบบการวิเคราะห์ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2554

คู่มือการใช้งานระบบการวิเคราะห์ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2554 Download

การติดตั้งและใช้เครื่องมือวิเคราะห์ระดับความสำเร็จ (PART)

การติดตั้งและใช้เครื่องมือวิเคราะห์ระดับความสำเร็จ (PART) Download

คู่มือการพัฒนากรวิเคราะห์ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ

คู่มือการพัฒนากรวิเคราะห์ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ Download

การรายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมภิบาลรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

การรายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมภิบาลรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง Download

การรายงานผลวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมภิบาล

การรายงานผลวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมภิบาล Download

ราคามาตรฐาน

ราคามาตรฐาน Download

คำแถลงนโยบายรัฐบาล

คำแถลงนโยบายรัฐบาล Download

การพิจารณางบประมาณด้านการฝึกอบรมสัมนา

การพิจารณางบประมาณด้านการฝึกอบรมสัมนา Download

การประกันคุณภาพการศึกษา

การประกันคุณภาพการศึกษา Download

SWOT

SWOT Download

ประเภทของงานงบประมาณ

ประเภทของงานงบประมาณ Download

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน Download

พรบ.วิธีการงบประมาณ

พรบ.วิธีการงบประมาณ Download

ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ

ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ Download

การจัดการประชุมที่ดี

การจัดการประชุมที่ดี Download