เอกสารเผยแพร่

แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

  • แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 Download

  • แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน Download

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง “การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ”

ดาว์นโหลด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

การจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ดาว์นโหลด แบบฟอร์ม ง.8 

ดาว์นโหลด เอกสารหมายเลข 1

ดาว์นโหลด เอกสารหมายเลข 2

ดาว์นโหลด เอกสารหมายเลข 3

ดาว์นโหลด เอกสารหมายเลข 4

ดาว์นโหลด  ปฏิทิน งปม.63

บัณทึกข้อตกลงว่าด้วยการปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนโยบายการพัฒนา มทร.อีสาน

บัณทึกข้อตกลงว่าด้วยการปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนโยบายการพัฒนา มทร.อีสาน Download

คำรับรองปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาตร์ มทร.อีสาน พ.ศ. 2562

คำรับรองปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาตร์ มทร.อีสาน พ.ศ. 2562  Download

 

เล่มอนุกรรมาธิการ บูรณาการวิจัยและนวัตกรรม

เล่มอนุกรรมาธิการ บูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2562ดาว์นโหลด

เล่มแผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม มทร.อีสาน เสนอต่อคณะอนุกรรมาธิการ

เล่มแผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม มทร.อีสาน เสนอต่อคณะอนุกรรมาธิการ ดาว์นโหลด

เล่มแผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม

เล่มแผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม มทร.อีสาน ปีงปม. 2562 ดาว์นโหลด

เล่มชี้แจงงบบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว กีฬา และวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

  • เล่มชี้แจงงบบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว กีฬา และวัฒนธรรม มทร.อีสาน ประจำปีงปม. 2562(กรรมาธิการ) ดาวน์โหลด

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากองนโยบายและแผน ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)

คู่มือตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)

manual60_64V1

 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ระยะ 5 ปี พ.ศ.2560-2564

Stretegic60_64V1  word

Stretegic60_64V1  pdf

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบติดตามโครงการออนไลน์ ครั้งที่2

วันที่ 18 – 19 กันยายน 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น.

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ A  ชั้น 3 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

แบบประเมินออนไลน์

1. แบบประเมินความพึงพอใจโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบติดตามโครงการออนไลน์ ครั้งที่2

2. แบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบติดตามโครงการออนไลน์ ครั้งที่2

เอกสารประกอบโครงการ

1. การติดตั้งแอพพลิเคชั่น (IE Tab) เพื่อใช้งานระบบฯ ผ่านเบราเซอร์ Google Chrome ดาวน์โหลด

1.1 ลิงค์ดาวน์โหลด แอพพลิเคชั่น (IE Tab) https://chrome.google.com/webstore/detail/ie-tab/hehijbfgiekmjfkfjpbkbammjbdenadd/related

2. การตั้งค่า Trusted site  เพื่อใช้งานระบบฯ ผ่านเบราเซอร์ Internet Explorer ดาวน์โหลด

 

การติดตั้งแอพพลิเคชั่น (IE Tab)

การติดตั้งแอพพลิเคชั่น (IE Tab) Download

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560

1.แผนปฏิบัติการประจำปี2560

1.แผนปฏิบัติการประจำปี2560

มติสภา แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2560

1. คำสั่งแผนปฏิบัติการมทร.อีสาน2560

เอกสารประกอบโครงการอบมรมเชิงปฏิบัติการฐานข้อมูล

เอกสารประกอบโครงการอบมรมเชิงปฏิบัติการฐานข้อมูล วันที่ 4 สิงหาคม 2560 ดาวน์โหลด

การเผยแพร่องค์ความรู้ กองนโยบายและแผน มทร.อีสาน ปีการศึกษา 2559

แนวปฏิบัติที่ดี 2 องค์ความรู้ดังนี้

1. การจัดการความรู้ ปี 60 กลุ่มที่ 2 งานสารสนเทศเพื่อการบริหาร Download

2. การวิเคราะห์ความเชื่อมโยง ระหว่างโครงการกับ CLUSTER มทร.อีสาน Download

ประชาสัมพันธ์ 7 ส. คืออะไร

7ส