นางจันทร์เพ็ญ มีศรี

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากองนโยบายและแผน ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)

คู่มือตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)

manual60_64V1

 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ระยะ 5 ปี พ.ศ.2560-2564

Stretegic60_64V1  word

Stretegic60_64V1  pdf

คู่มือตัวชี้วัด แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)

manual2561_2564_21กย60

manual2561_2564_21กย60

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)

แผนยุทธศาสตร์2561_2564 ณ 21กย60

แผนยุทธศาสตร์2561_2564 ณ 21กย60

โครงการจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ระยะ 4 ปี วันที่ 18-19 พ.ค. 2560

ท่านสามารถดาวโหลดข้อมูลได้ที่นี่ https://drive.google.com/drive/folders/0Bw4MnarIclDnYy1WY19BMjU5UUk?usp=sharing

โครงการประชุมสัมมนาการประเมินผลและทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2560 วันที่ 17 พ.ค. 2560

ท่านสามารถดาวโหลดข้อมูลได้ที่นี่  https://drive.google.com/drive/folders/0Bw4MnarIclDnU093ZVozbmpvcG8?usp=sharing

 

โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ปฎิบัติงานด้านแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปี 2560 วันที่ 28 เมษายน 2560

สามารถดาวโหลดเอกสารประกอบได้ที่นี่

https://drive.google.com/drive/folders/0Bw4MnarIclDnR01BNXN1LUgyb1U?usp=sharing

โครงการสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วันที่ 25-27 มีนาคม 2560

สามารถดาวโหลดเอกสารได้ตามลิงก์ข้างล่างนี้

https://drive.google.com/drive/folders/0Bw4MnarIclDnUVdwMXNNMG5pU3M?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/0Bw4MnarIclDnaFJ3UWY4UURvelk?usp=sharing

คู่มือตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์การพํฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ระยะ 4 ปี พ.ศ.2557 – 2560ฯ

คู่มือตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์การพํฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  ระยะ 4 ปี พ.ศ.2557 – 2560  (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3)

manual3

manual3

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ระยะ 4 ปี พ.ศ.2557-2560 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3

strategy_3

strategy_3

แบบฟอร์มรายงานผลตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ไฟล์ แบบติดตามKPI2559

โครงการประชุมสัมมนาการประเมินผลและทบทวนแผนยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 11 ก.ค. 2559

ไฟล์ที่ 1 พิจารณาร่างยุทธศาสตร์เฟส3

ไฟล์ที่ 2 พิจารณาตัวชี้วัด พ.ศ. 2560

ไฟล์ที่ 3 Powerpoint ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ มทร.อีสาน โดย ผศ.ดร.สุรศักดิ์ ราตรี 

การเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ในระดับประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

แผนภูมิความเชื่อมโยง แก้ไข 1 มี.ค.2559

แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน Repositioning RMUTI ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2568

1ปกคั่น  1ปกหน้า  2.คำนำ  3.สารบัญ  4.บทนำ  5.roadmap  6.actionplan  7.timeline  8.แผนพัฒนาหน่วยงานในอนาคต  9.ปัจจัยแห่งความสำเร็จ  10.การขยายผล  อักษรย่อหน่วยงาน  นครราชสีมา  วิทยาเขตขอนแก่น  วิทยาเขตสกลนคร  วิทยาเขตสุรินทร์  ภาพรวมเงินรายได้  สถานะทางการเงิน

คู่มือตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2559-2560) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2

ดาวโหลด คู่มือตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ ฯ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2557-2560) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2

ดาวโหลด แผนยุทธศาสตร์ปรับปรุงครั้งที่ 2 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2559

รายละเอียด1.แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 10 พ.ย. 2558

 

Time Line PDF

Time Line Word

Action plan PDF

Action plan  Word 

ดาวน์โหลด Powerpoint