นางสาวสุธาสินี ภักดีศิริวงษ์

แบบฟอร์มโครงการและเอกสารประกอบการวิเคราะห์ความเชื่อมโยง

  • แบบฟอร์มการเขียนโครงการ ง.8 Download

  • แบบ ง.4 รายละเอียดคำชี้แจงค่าครุภัณฑ์ Download

  • แบบ ง.5 รายละเอียดค่าชี้แจงสิ่งก่อสร้าง Download

  • เอกสารประกอบการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงโครงการ Download

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560

1.แผนปฏิบัติการประจำปี2560

1.แผนปฏิบัติการประจำปี2560

มติสภา แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2560

1. คำสั่งแผนปฏิบัติการมทร.อีสาน2560

เอกสารโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ:การวิเคราะห์ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART) ประจำปี 2560

1-ppt.ครื่องมือ PART ม.อีสาน 26 กค 60

1-pdf.ครื่องมือ PART ม.อีสาน 26 กค 60

2-ppt.ชุดคำถาม PART ปี 2560

2-pdf.ชุดคำถาม PART ปี 2560

เอกสารแบบฟอร์ม PARTปี 2559

แบบประเมินความพึงพอใจ https://drive.google.com/open?id=1Q2zUksXWu61PaL5hNIMBcKhGVVX5i0uKdogU8v5ES1w

เอกสารประกอบการประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ระยะที่๒

เอกสารประกอบการประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล   ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ครั้งที่ ๑  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ วันที่ ๖-๗  ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙

powerpoint 9 มทร.1

pdf 9 มทร.

แบบฟอร์มการประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลระยะที่ ๒

แบบฟอร์มการประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดาวน์โหลด

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART) 2559

1. แบบรายงานผลการวิเคราะห์ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART)

2.เอกสารประกอบการอบรม part