นางสาวจีราภรณ์ ศรีงาม

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง “การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ”

ดาว์นโหลด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

การจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ดาว์นโหลด แบบฟอร์ม ง.8 

ดาว์นโหลด เอกสารหมายเลข 1

ดาว์นโหลด เอกสารหมายเลข 2

ดาว์นโหลด เอกสารหมายเลข 3

ดาว์นโหลด เอกสารหมายเลข 4

ดาว์นโหลด  ปฏิทิน งปม.63

เล่มอนุกรรมาธิการ บูรณาการวิจัยและนวัตกรรม

เล่มอนุกรรมาธิการ บูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2562ดาว์นโหลด

เล่มแผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม มทร.อีสาน เสนอต่อคณะอนุกรรมาธิการ

เล่มแผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม มทร.อีสาน เสนอต่อคณะอนุกรรมาธิการ ดาว์นโหลด

เล่มแผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม

เล่มแผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม มทร.อีสาน ปีงปม. 2562 ดาว์นโหลด

เล่มชี้แจงงบบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว กีฬา และวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

  • เล่มชี้แจงงบบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว กีฬา และวัฒนธรรม มทร.อีสาน ประจำปีงปม. 2562(กรรมาธิการ) ดาวน์โหลด

เอกสารประกอบการจัดทำแผนงานบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (จากการประชุมมอบนโยบายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2560

1. เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา การมอบนโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด

2. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ เพื่อการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ดาวน์โหลด

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ดาวน์โหลด

4. แบบฟอร์มโครงการบูรณาการ ดาวน์โหลด

5. ตัวอย่างโครงการบูรณาการ  ดาวน์โหลด

6. ปฏิทิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ศูนย์กลาง มทร.อีสาน)ดาวน์โหลด

7. ปฏิทิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (วิทยาเขต) ดาวน์โหลด

ความเชื่อมโยงบูรณาการที่เกี่ยวข้อง ดาวน์โหลด

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

“การจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒”


เอกสารหมายเลข ๒ ดาว์นโหลด

เอกสารหมายเลข ๓ ดาวน์โหลด

แผนบูรณาการท่องเที่ยว มทร.อีสาน ปีงบประมาณ 2562 ดาว์นโหลด

แบบเสนอโครงการ ง.8 ฉบับปรับปรุงล่าสุด 11 พ.ย. 2559

แบบเสนอโครงการ ง.8 ฉบับปรับปรุงล่าสุด 11 พ.ย. 2559

การจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๑

– ปฏิทินปีงบประมาณ 2561  ดาวน์โหลด

– เอกสารหมายเลข ๑ ดาวน์โหลด

– เอกสารหมายเลข 2 คำเสนอของบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 ดาวน์โหลด