admin

ขอเชิญชาวมทร.อีสาน ทุกท่าน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

ขอเชิญชาวมทร.อีสาน ทุกท่าน

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

วันอังคารที่  ๔  ธันวาคม  ๒๕๖๑

ณ บริเวณหน้าเสาธง มทร.อีสาน นครราชสีมา

———————————

เวลา  ๐๗.๐๐ – ๐๗.๓๐ น.  ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

เวลา  ๐๗.๓๐ – ๐๘.๐๐ น. พิธีทำบุญอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

                             ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ ๑๙ รูป

เวลา  ๐๘.๐๐ – ๐๘.๐๕ น. อธิการบดีกล่าวรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

เวลา  ๐๘.๐๕  น. ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ขับร้องเพลงชาติร่วมกัน เสร็จพิธี

การแต่งกาย : 

– ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ แต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองสวมเสื้อสูททับ หรือชุดผ้าไทยสีเหลือง

– นักศึกษาแต่งกายเครื่องแบบนักศึกษา มทร.อีสาน

สอบถามเพิ่มเติม ศูนย์วัฒนธรรม กองพัฒนานักศึกษา มทร.อีสาน โทรศัพท์ ๐๔๔ ๒๓๓๐๐๐ ต่อ ๒๓๔๐ ๒๓๔๑

แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

  • แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 Download

  • แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน Download

ขอเชิญร่วมโครงการราชมงคลอีสานรักษ์ประเพณีไทย ประเพณีลอยกระทง

ขอเชิญร่วมโครงการราชมงคลอีสานรักษ์ประเพณีไทย ประเพณีลอยกระทง

“มทร.อีสาน สมมาสายน้ำ เลิศล้ำหัตถกรรม วัฒนธรรมนครชัยบุรินทร์”

วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 – 22.00 น.??ณ มทร.อีสาน นครราชสีมา

ขอเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มทร.อีสาน ร่วมพิธีทำบุญอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

banner051061
ขอเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มทร.อีสาน
ร่วมพิธีทำบุญอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 07.30 – 09.30 น.
ณ หอประชุมวทัญญู ณ ถลาง

กำหนดการ

ดาวน์โหลดเพลงเพลง พระราชาผู้ทรงธรรม 

การแต่งกาย
1. คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ แต่งกายเสื้อสีเหลืองสวมเสื้อสูททับ หรือชุดสุภาพโทนสีเหลือง
2. นักศึกษา แต่งกายชุดนักศึกษาพิธีการ

ประชาสัมพันธ์ 7ส คืออะไร ครั้งที่1 ประจำปีการศึกษา2561

7S1

แผนการดำเนินงานกิจกรรม 7ส ครั้งที่1 ประจำปีการศึกษา2561

แผนการดำเนินงานกิจกรรม 7ส

นโยบายกิจกรรม 7ส ครั้งที่1 ประจำปีการศึกษา2561

นโยบาย กนผ. นโยบาย มทร.

ประกาศ 7ส ครั้งที่1 ประจำปีการศึกษา2561

ประกาศ

คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรม 7ส ครั้งที่1 ประจำปีการศึกษา2561

คำสั่งกองแผน 7ส2คำสั่งกองแผน 7ส

***********************************************

คำสั่ง 7ส คำสั่ง 7ส-02

กิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่1 ประจำปีการศึกษา2561

_MG_5933

2bigcleaning day 2562

143030

S__2318478

 S__2318473

S__2318476

แจ้งกำหนดการตรวจประเมินกิจกรรม 7ส ครั้งที่1 ประจำปีการศึกษา2561

ประกาศกำหนดการตรวจ 7ส

ระดับมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่1 ประจำปีการศึกษา2561 

วันที่ 10 ตุลาคม 2561

รอบเช้า เวลา 09.30 น. รอบบ่าย เวลา 13.30 น.

บัณทึกข้อตกลงว่าด้วยการปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนโยบายการพัฒนา มทร.อีสาน

บัณทึกข้อตกลงว่าด้วยการปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนโยบายการพัฒนา มทร.อีสาน Download

คำรับรองปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาตร์ มทร.อีสาน พ.ศ. 2562

คำรับรองปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาตร์ มทร.อีสาน พ.ศ. 2562  Download

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบติดตามโครงการออนไลน์ วันที่5-7 กันยายน 2561

ขอเชิญร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ขอเชิญชวนร่วมถวายเทียนพรรษา ในโครงการประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาไทย

ขอเชิญผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและสาธุชนทุกท่านร่วมถวายเทียนพรรษา ในโครงการประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาไทย ในวันศุกร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ วัดมาบมะค่า ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือร่วมทำบุญได้ที่ สำนักงานกองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 และสำนักงานศูนย์วัฒนธรรม ชั้น 2 โทร.๒๓๔๐, ๒๓๔๑

ประชาสัมพันธ์การจัดการความรู้ KM สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประจำปีการศึกษา 2560

ตามที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้รับถ่ายทอดเป้าหมายคุณภาพ สายสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2560 จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระดับความสำเร็จของการจัดการความรู้

บัดนี้ สำนักฯ ได้ดำเนินงานเรียบร้อยแล้ว จำนวน 4 เรื่องได้แก่
1.ระบบบริหารจัดกาารายชื่อบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560 Download
2.การพัฒนาบุคลากรงานพัฒนาวิชาการและส่งเสริมการศึกษา 4 วิทยาเขต Download
3. การปลูกจิตสำนักในการใช้กระดาษอย่างมีประสิทธิภาพและรู้คุณค่า Download
4. การจัดเก็บข้อมูลภาวะการมีงานทำของนักศึกษาระดับปวส. หลังเรียนจบไปแล้ว 1 ปี Download

จึงขอประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบ

เอกสารโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบติดตามโครงการออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ2561

ระบบประเมินออนไลน์

เอกสารประกอบการบรรยาย/ภาคปฏิบัติ

 อื่นๆ

  • ดาวน์โหลด แอพพลิเคชั่น (IE Tab) คลิ๊ก

  • ดาวน์โหลด โปรแกรมและวิธีการติดตั้ง teamviewer คลิ๊ก

ขอเชิญชวนร่วมแต่งกายโทนสีเหลืองตลอดเดือนกรกฎาคม 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ขอเชิญชวนร่วมแต่งกายโทนสีเหลืองตลอดเดือนกรกฎาคม 2561

เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา

ไฟล์แนบ: ไฟล์ที่1   ไฟล์ที่2   ไฟล์ที่3

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป

 รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ