admin

แจ้งกำหนดการตรวจประเมินกิจกรรม 7ส ครั้งที่2 ประจำปีการศึกษา2560

7ส

ขอเชิญร่วมงานสงกรานต์สืบสานประเพณีไทย ประจำปี ๒๕๖๑

ขอเชิญร่วมงานสงกรานต์สืบสานประเพณีไทย ประจำปี ๒๕๖๑

“บุญสงกรานต์สืบสานประเพณี วิถีพุทธ วิถีธรรม วิถีไทย”

๑๑ เมษายน ๒๕๖๑

ณ ลานมรกต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

กำหนดการ

บุคลากรกองนโยบายและแผนเข้าร่วม “โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการกองนโยบายและแผน”

บุคลากรกองนโยบายและแผนเข้าร่วม “โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการกองนโยบายและแผน” เมื่อวันที่15 มีนาคม 2561ที่ผ่านมา ณ ห้องคอมพิวเตอร์ A สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.อีสาน โดยได้รับเกียรติจากท่าน ดร.เอนก เจริญภักดี รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานในการเปิดโครงการในครั้งนี้

 อบรมGoogleDrive_180320_0013 อบรมGoogleDrive_180320_0027 อบรมGoogleDrive_180320_0029อบรมGoogleDrive_180320_0023 อบรมGoogleDrive_180320_0010 อบรมGoogleDrive_180320_0012 อบรมGoogleDrive_180320_0025 อบรมGoogleDrive_180320_0019 อบรมGoogleDrive_180320_0016 อบรมGoogleDrive_180320_0007อบรมGoogleDrive_180320_0001 อบรมGoogleDrive_180320_0002อบรมGoogleDrive_180320_0005

ขอเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษฯ

กองนโยบายและแผน เข้าร่วมโครงการสัมมนาเครือข่ายกองนโยบายและแผน ครั้งที่8

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 ถึง 2 กุมภาพันธ์ 2561 กองนโยบายและแผน เข้าร่วมโครงการสัมมนาเครือข่ายกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 8  ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สัมมนาเครือข่าย_180205_0065สัมมนาเครือข่าย_180205_0085สัมมนาเครือข่าย_180205_0066สัมมนาเครือข่าย_180205_0080 สัมมนาเครือข่าย_180205_0075 สัมมนาเครือข่าย_180205_0074 สัมมนาเครือข่าย_180205_0073สัมมนาเครือข่าย_180205_0240สัมมนาเครือข่าย_180205_0239สัมมนาเครือข่าย_180205_0267สัมมนาเครือข่าย_180205_0269สัมมนาเครือข่าย_180205_0274สัมมนาเครือข่าย_180205_0275

โครงสร้างและรหัสหน่วยงานภายใน ปรับตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ-ฉบับเล่มจริง ณ 10-04-2561

โครงสร้างและรหัสหน่วยงานภายใน ปรับตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ-ฉบับเล่มจริง ณ 10-04-2561 ดาวน์โหลด

 

รายงานประจำปีและข้อมูลสารสนเทศ 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

รายงานประจำปีงบประมาณ 2559 Download

สารสนเทศประจำปีงบประมาณ 2559 Download

ประกาศกำหนดการตรวจประเมินกิจกรรม 7ส ระดับสำนักงานอธิการบดี(ภายใน)

กำนดการ ในวันที่ 8 ธันวาคม 2560

ขอความร่วมมื่อบุคลากรกองนโยบายและแผนทุกท่านและทุกงาน

ดำเนินการให้ความร่วมมือเข้ารับการตวรจ 7ส โดยพร้อมเพียงกัน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน…

กองนโยบายและแผน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ “โครงการพัฒนาการจัดการความรู้ (KM)” ประจำปีงบประมาณ 2561

กองนโยบายและแผน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ “โครงการพัฒนาการจัดการความรู้ (KM) กองนโยบายและแผน”วันที่ 27 – 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ณ จังหวัดราชบุรี

29 พ.ย.60_171204_0148 29 พ.ย.60_171204_0151 kmราชบุรี_171204_0119 kmราชบุรี_171204_0055 kmราชบุรี_171204_0071 kmราชบุรี_171204_0105 kmราชบุรี_171204_0108 kmราชบุรี_171204_0109 kmราชบุรี_171204_0113 29 พ.ย.60_171204_0127 29 พ.ย.60_171204_0164 kmราชบุรี_171204_0043 kmราชบุรี_171204_0047 kmราชบุรี_171204_0062 kmราชบุรี_171204_0064 kmราชบุรี_171204_0069 kmราชบุรี_171204_0077 kmราชบุรี_171204_0081 kmราชบุรี_171204_0082 kmราชบุรี_171204_0087 kmราชบุรี_171204_0093 kmราชบุรี_171204_0097 kmราชบุรี_171204_0111 29 พ.ย.60_171204_0132 29 พ.ย.60_171204_0193 29 พ.ย.60_171204_0188 29 พ.ย.60_171204_0199 29 พ.ย.60_171204_0200 kmราชบุรี_171204_0218 kmราชบุรี_171204_0220 kmราชบุรี_171204_0221 kmราชบุรี_171204_0224 kmราชบุรี_171204_0257 kmราชบุรี_171204_0258 kmราชบุรี_171204_0261 29 พ.ย.60_171204_0173 29 พ.ย.60_171204_0212 kmราชบุรี_171204_0207 kmราชบุรี_171204_0138 kmราชบุรี_171204_0206 kmราชบุรี_171204_0137 kmราชบุรี_171204_0136 kmราชบุรี_171204_0134 kmราชบุรี_171204_0133 kmราชบุรี_171204_0131 kmราชบุรี_171204_0130 kmราชบุรี_171204_0123 kmราชบุรี_171204_0122 171204_0118

ประกาศกำหนดการตรวจประเมินกิจกรรม 7ส ระดับมหาวิทยาลัยฯ

ประกาศกำหนดการตรวจประเมินกิจกรรม 7ส Download

 

เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบติดตามโครงการออนไลน์ ครั้งที่2

วันที่ 18 – 19 กันยายน 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น.

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ A  ชั้น 3 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

แบบประเมินออนไลน์

1. แบบประเมินความพึงพอใจโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบติดตามโครงการออนไลน์ ครั้งที่2

2. แบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบติดตามโครงการออนไลน์ ครั้งที่2

เอกสารประกอบโครงการ

1. การติดตั้งแอพพลิเคชั่น (IE Tab) เพื่อใช้งานระบบฯ ผ่านเบราเซอร์ Google Chrome ดาวน์โหลด

1.1 ลิงค์ดาวน์โหลด แอพพลิเคชั่น (IE Tab) https://chrome.google.com/webstore/detail/ie-tab/hehijbfgiekmjfkfjpbkbammjbdenadd/related

2. การตั้งค่า Trusted site  เพื่อใช้งานระบบฯ ผ่านเบราเซอร์ Internet Explorer ดาวน์โหลด

 

การติดตั้งแอพพลิเคชั่น (IE Tab)

การติดตั้งแอพพลิเคชั่น (IE Tab) Download

แบบฟอร์มโครงการ ง.8 ปีงบประมาณ 2561

แบบฟอร์มโครงการ ง.8 ปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลด

กองนโยบายและแผน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ “โครงการพัฒนาการจัดการความรู้ (KM)” ปีงบประมาณ 2560

กองนโยบายและแผน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ “โครงการพัฒนาการจัดการความรู้ (KM) กองนโยบายและแผน”วันที่ 8 – 11 สิงหาคม พ.ศ.2560 ณ จังหวัดกาญจนบุรี โดยท่าน ผศ.ดร.สุรศักดิ์  ราตรี  เป็นวิทยากร บรรยาย หัวข้อ “การพัฒนาการจัดการความรู้ (KM)”

       _MG_6276            

เอกสารประกอบโครงการอบมรมเชิงปฏิบัติการฐานข้อมูล

เอกสารประกอบโครงการอบมรมเชิงปฏิบัติการฐานข้อมูล วันที่ 4 สิงหาคม 2560 ดาวน์โหลด

โครงสร้างและรหัสหน่วยงานภายใน ปรับตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ-ฉบับปรับปรุง ณ 27-06-2560 

โครงสร้างและรหัสหน่วยงานภายใน ปรับตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ-ฉบับปรับปรุง ณ 27-06-2560 ดาวน์โหลด

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนระบบติดตามโครงการออนไลน์ OPT ปีงบประมาณ 2560

อกสารประกอบการอบรม วันที่ 18 สิงหาคม 2560

แบบฟอร์ม โครงการง.8 ปีงบประมาณ 2559 – 2560

แบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบติดตามโครงการออนไลน์ OPT ปีงบประมาณ 2560

การเผยแพร่องค์ความรู้ กองนโยบายและแผน มทร.อีสาน ปีการศึกษา 2559

แนวปฏิบัติที่ดี 2 องค์ความรู้ดังนี้

1. การจัดการความรู้ ปี 60 กลุ่มที่ 2 งานสารสนเทศเพื่อการบริหาร Download

2. การวิเคราะห์ความเชื่อมโยง ระหว่างโครงการกับ CLUSTER มทร.อีสาน Download

ประชาสัมพันธ์ 7 ส. คืออะไร

7ส

วันที่ 17-19 พฤษภาคม 2560 งานนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ กองนโยบายและแผนงานนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ กองนโยบายและแผนดำเนินการจัด”โครงการประชุมสัมมนาการประเมินผลและทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานฯ

วันที่ 17 พฤษถาคม 2560 งานนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ กองนโยบายและแผน ดำเนินการจัด”โครงการประชุมสัมมนาการประเมินผลและทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560″ และวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2560 “โครงการจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามทร.อีสาน ระยะ 4 ปี” ณ ห้องประชุมเพชรไพลิน ชั้น 9 อาคาร 36 มทร.อีสาน

          25600518_170519_0004 25600518_170519_0018

          25600518_170519_0031 25600518_170519_0037

          25600518_170519_0045 25600518_170519_0068

          25600518_170519_0076 25600518_170519_0079

                                            18485658_10209974628584552_3683536109836976360_n