admin

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป

 รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ

โครงสร้าง ปรับตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ-ฉบับเล่มจริง_08-06-2561

  • โครงสร้าง ปรับตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ-ฉบับเล่มจริง_08-06-2561 Download

แบบฟอร์มการเขียนโครงการ ง.8 ปรับปรุงล่าสุด (6 มิย.2561)

  • แบบฟอร์มการเขียนโครงการ ง.8 ปรับปรุงล่าสุด (6 มิย.2561)  Download

หมายเหตุ : สำหรับใช้งานนอกระบบเท่านั้น

โครงสร้าง ปรับตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ-ฉบับเล่มจริง_08-05-2561

โครงสร้าง ปรับตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ-ฉบับเล่มจริง_08-05-2561 Download

แบบฟอร์มโครงการ ง.8(สำหรับใช้งานนอกระบบ ปรับปรุง 31 พ.ค. 61)

  • แบบฟอร์มโครงการง.8(สำหรับใช้งานนอกระบบ ปรับปรุง 31 พ.ค. 61) Download

ขอเชิญชวนบุคลากรกองนโยบายและแผน และผู้มีส่วนได้เสีย ร่วมประชาพิจารณ์ (ร่าง)แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากองนโยบายและแผน มทร.อีสาน ระยะ 5ปี (2560-2564)

 

  • ร่างแผนยุทธศาสตร์กองนโยบายและแผน 2560-2564 Download

  • แบบฟอร์มประชาพิจารณ์ Download

แผนการดำเนินงานกิจกรรม 7ส สำนักงานอธิการบดี มทร.อีสาน ปีการศึกษา 2560 (ปรับปรุง ครั้งที่ 1)

แผนปรับปรุง 7ส สอ

กิจกรรม Big Cleaning Day

 

BCD-2561

27818 27820 54095_New S__5079060 S__5079061 S__5079063 S__5079064 S__63766531

 

 

 

 

แผนการดำเนินงานกิจกรรม 7ส

 bidding 7S_Page_4

คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรม 7ส

bidding 7S_Page_1bidding 7S_Page_2bidding 7S_Page_3

นโยบายกิจกรรม 7ส

ประกาศ 7ส

ประกาศ 7ส

แจ้งกำหนดการตรวจประเมินกิจกรรม 7ส ครั้งที่2 ประจำปีการศึกษา2560

7ส

ขอเชิญร่วมงานสงกรานต์สืบสานประเพณีไทย ประจำปี ๒๕๖๑

ขอเชิญร่วมงานสงกรานต์สืบสานประเพณีไทย ประจำปี ๒๕๖๑

“บุญสงกรานต์สืบสานประเพณี วิถีพุทธ วิถีธรรม วิถีไทย”

๑๑ เมษายน ๒๕๖๑

ณ ลานมรกต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

กำหนดการ

บุคลากรกองนโยบายและแผนเข้าร่วม “โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการกองนโยบายและแผน”

บุคลากรกองนโยบายและแผนเข้าร่วม “โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการกองนโยบายและแผน” เมื่อวันที่15 มีนาคม 2561ที่ผ่านมา ณ ห้องคอมพิวเตอร์ A สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.อีสาน โดยได้รับเกียรติจากท่าน ดร.เอนก เจริญภักดี รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานในการเปิดโครงการในครั้งนี้

 อบรมGoogleDrive_180320_0013 อบรมGoogleDrive_180320_0027 อบรมGoogleDrive_180320_0029อบรมGoogleDrive_180320_0023 อบรมGoogleDrive_180320_0010 อบรมGoogleDrive_180320_0012 อบรมGoogleDrive_180320_0025 อบรมGoogleDrive_180320_0019 อบรมGoogleDrive_180320_0016 อบรมGoogleDrive_180320_0007อบรมGoogleDrive_180320_0001 อบรมGoogleDrive_180320_0002อบรมGoogleDrive_180320_0005

ขอเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษฯ

กองนโยบายและแผน เข้าร่วมโครงการสัมมนาเครือข่ายกองนโยบายและแผน ครั้งที่8

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 ถึง 2 กุมภาพันธ์ 2561 กองนโยบายและแผน เข้าร่วมโครงการสัมมนาเครือข่ายกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 8  ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สัมมนาเครือข่าย_180205_0065สัมมนาเครือข่าย_180205_0085สัมมนาเครือข่าย_180205_0066สัมมนาเครือข่าย_180205_0080 สัมมนาเครือข่าย_180205_0075 สัมมนาเครือข่าย_180205_0074 สัมมนาเครือข่าย_180205_0073สัมมนาเครือข่าย_180205_0240สัมมนาเครือข่าย_180205_0239สัมมนาเครือข่าย_180205_0267สัมมนาเครือข่าย_180205_0269สัมมนาเครือข่าย_180205_0274สัมมนาเครือข่าย_180205_0275

โครงสร้างและรหัสหน่วยงานภายใน ปรับตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ-ฉบับเล่มจริง ณ 10-04-2561

โครงสร้างและรหัสหน่วยงานภายใน ปรับตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ-ฉบับเล่มจริง ณ 10-04-2561 ดาวน์โหลด

 

รายงานประจำปีและข้อมูลสารสนเทศ 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

รายงานประจำปีงบประมาณ 2559 Download

สารสนเทศประจำปีงบประมาณ 2559 Download

ประกาศกำหนดการตรวจประเมินกิจกรรม 7ส ระดับสำนักงานอธิการบดี(ภายใน)

กำนดการ ในวันที่ 8 ธันวาคม 2560

ขอความร่วมมื่อบุคลากรกองนโยบายและแผนทุกท่านและทุกงาน

ดำเนินการให้ความร่วมมือเข้ารับการตวรจ 7ส โดยพร้อมเพียงกัน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน…