admin

วันที่ 17-19 พฤษภาคม 2560 งานนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ กองนโยบายและแผนงานนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ กองนโยบายและแผนดำเนินการจัด”โครงการประชุมสัมมนาการประเมินผลและทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานฯ

วันที่ 17 พฤษถาคม 2560 งานนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ กองนโยบายและแผน ดำเนินการจัด”โครงการประชุมสัมมนาการประเมินผลและทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560″ และวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2560 “โครงการจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามทร.อีสาน ระยะ 4 ปี” ณ ห้องประชุมเพชรไพลิน ชั้น 9 อาคาร 36 มทร.อีสาน

          25600518_170519_0004 25600518_170519_0018

          25600518_170519_0031 25600518_170519_0037

          25600518_170519_0045 25600518_170519_0068

          25600518_170519_0076 25600518_170519_0079

                                            18485658_10209974628584552_3683536109836976360_n

ระวังภัย มัลแวร์เรียกค่าไถ่ WannaCry แพร่กระจายผ่านช่องโหว่ของวินโดวส์ รีบอัปเดตทันที

รายละเอียดคลิ๊ก

ประกาศรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการ 2560

เอกสารรับสมัครกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 2560

 

ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนคณาจารย์ประจำและข้าราชการ 2560

เอกสารประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการ 2560

 

 

กองนโยบายและแผน เข้าร่วมโครงการวันสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

กองนโยบายและแผน เข้าร่วมโครงการวันสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

“ก่อพระทราย ไหว้หลวงพ่อนพฯ”

ในวันอังคารที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ ณ  บริเวณคุรุสัมมนาคาร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

สงกรานต์60_170404_0151 สงกรานต์60_170404_0142 สงกรานต์60_170404_0271 สงกรานต์60_170404_0140

สงกรานต์60_170404_0059 สงกรานต์60_170404_0036 สงกรานต์60_170404_0075 สงกรานต์60_170404_0144 สงกรานต์60_170404_0017

โครงสร้างและรหัสหน่วยงานภายใน ปรับตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ-09-12-2559 ฉบับเผยแพร่

โครงสร้างและรหัสหน่วยงานภายใน  ปรับตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ-09-12-2559 ฉบับเผยแพร่ ดาวน์โหลด

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) กองนโยบายและแผน ประจำปีการศึกษา 2558

01- ปกรายงานการประเมินตนเอง ปี 58 download
02- รายงานการประเมินตนเอง กอง ปี 58 download
03- 05 ส่วนที่ 4 สรุปผล (3) ใหม่ 2 download

ไฟล์นำเสนอการประชุม Retreat นายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ไฟล์นำเสนอการประชุม Retreat นายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

1.มทร.ตะวันออก-Logistics-and-Supply-Chain-4.0-16-17-ธ.ค.59-นครปฐม.rar

2.มทร.พระนคร-Digital-Economy-16-17-ธ.ค.59-นครปฐม.rar

3.มทร.รัตนโกสินทร์ อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 16-17 ธ.ค.59 นครปฐม

4.มทร.ล้านนาSocial Engagement 16-17 ธ.ค.59 นครปฐม

5.มทร.ศรีวิชัยประชุมReteat-16-17-ธ.ค.59-นครปฐม.rar

6.มทร.อีสาน ระบบขนส่งทางราง 16-17 ธ.ค. 59 นครปฐม

7.มทร.ธัญบุรี-เกษตรอาหาร-ครูช่าง-16-17-ธ.ค.59-นครปฐม.rar

8.มทร.สุวรรณภูมิ  โครงการบริหารจัดการน้ำ 16-17 ธ.ค.59 นครปฐม

9.มทร.กรุงเทพ อากาศยาน-Social Enterprise 16-17 ธ.ค.59 นครปฐม

สรุปผลการประชุม-16-17-12-59-เสนอ-CEO-สภา.pdf

สรุปผลการประชุม-16-17-12-59-เสนอ-CEO-สภา.ppt

ปฏิทินกิจกรรม

แบบฟอร์มบริการข้อมูล

แบบฟอร์มบริการข้อมูลDownload

คู่มือกิจกรรม 7ส

คู่มือกิจกรรม 7ส Download

ประกาศกำหนดการตรวจประเมินกิจกรรม 7ส ครั้งที่ 1-2559

ประกาศกำหนดการตรวจประเมินกิจกรรม 7ส ครั้งที่ 1-2559 Download

เอกสารการประชุม

เอกสารการประชุม 

manual3

ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12(พ.ศ.2560-2564)

ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12(พ.ศ.2560-2564) Download

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบฐานข้อมูล

งานสารสนเทศฯ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบฐานข้อมูล ให้กับผู้ปฏิบัติงานด้านฐานข้อมูลของทุกวิทยาเขต ในวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2559 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้อง 19-213 ชั้น 2  อาคาร 19 สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

       อบรมฐานข้อมูล 050859_2131 อบรมฐานข้อมูล 050859_7562 อบรมฐานข้อมูล 050859_3535

อบรมฐานข้อมูล 050859_1023 อบรมฐานข้อมูล 050859_2357 อบรมฐานข้อมูล 050859_486

อบรมฐานข้อมูล 050859_1379 อบรมฐานข้อมูล 050859_4422 อบรมฐานข้อมูล 050859_1234

อบรมฐานข้อมูล 050859_3294 อบรมฐานข้อมูล 050859_2080 อบรมฐานข้อมูล 050859_3087

กนผ.ร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษาและร่วมกับกองกลาง ปลูกต้นไม้ ณ ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง

14 กรกฎาคม 2559 กนผ.ร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ที่วัดมาบมะค่า ต.หนองระเวียง และร่วมกับกองกลาง ปลูกต้นไม้ เพิ่มความเขียวขจี ให้กับศูนย์การศึกษาหนองระเวียง …

แห่เทียน ปลูกป่า _9135 แห่เทียน ปลูกป่า _9342 แห่เทียน ปลูกป่า _3632

แห่เทียน ปลูกป่า _8507แห่เทียน ปลูกป่า _9209แห่เทียน ปลูกป่า _7742แห่เทียน ปลูกป่า _682แห่เทียน ปลูกป่า _2515

 

 

 

ระบบลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ

11173363_823512364398609_109712797844376514_n

แบบฟอร์มเสนอรายชื่อเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบฐานข้อมูล
วันอังคารที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.
ณ ห้อง ๐๑๙๐๑ ชั้น ๙ คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์กลางมหาวิทยาลัยฯ

เอกสารประกอบการอบรม วันที่ 24 มิถุนายน 2559

คู่มือการใช้งานะบบติดตามโครงการออนไลน์ ฉบับสมบูรณ์ Download

การตั้งค่า Trusted sites Download

เอกสารประกอบการอบรม Download

เอกสารประกอบการอบรม วันที่ 23 มิถุนายน 2559

คู่มือการใช้งานะบบติดตามโครงการออนไลน์ ฉบับสมบูรณ์ Download

การตั้งค่า Trusted sites  Download

เอกสารประกอบการอบรม Download

 

ประกาศ.สกอ_หลักเกณฑ์การจัดตั้งส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา 2555

ประกาศ.สกอ_หลักเกณฑ์การจัดตั้งส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา 2555 Download