admin

เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบติดตามโครงการออนไลน์ ครั้งที่2

วันที่ 18 – 19 กันยายน 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น.

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ A  ชั้น 3 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

แบบประเมินออนไลน์

1. แบบประเมินความพึงพอใจโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบติดตามโครงการออนไลน์ ครั้งที่2

2. แบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบติดตามโครงการออนไลน์ ครั้งที่2

เอกสารประกอบโครงการ

1. การติดตั้งแอพพลิเคชั่น (IE Tab) เพื่อใช้งานระบบฯ ผ่านเบราเซอร์ Google Chrome ดาวน์โหลด

1.1 ลิงค์ดาวน์โหลด แอพพลิเคชั่น (IE Tab) https://chrome.google.com/webstore/detail/ie-tab/hehijbfgiekmjfkfjpbkbammjbdenadd/related

2. การตั้งค่า Trusted site  เพื่อใช้งานระบบฯ ผ่านเบราเซอร์ Internet Explorer ดาวน์โหลด

 

การติดตั้งแอพพลิเคชั่น (IE Tab)

การติดตั้งแอพพลิเคชั่น (IE Tab) Download

แบบฟอร์มโครงการ ง.8 ปีงบประมาณ 2561

แบบฟอร์มโครงการ ง.8 ปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลด

กองนโยบายและแผน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ “โครงการพัฒนาการจัดการความรู้ (KM)” ปีงบประมาณ 2560

กองนโยบายและแผน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ “โครงการพัฒนาการจัดการความรู้ (KM) กองนโยบายและแผน”วันที่ 8 – 11 สิงหาคม พ.ศ.2560 ณ จังหวัดกาญจนบุรี โดยท่าน ผศ.ดร.สุรศักดิ์  ราตรี  เป็นวิทยากร บรรยาย หัวข้อ “การพัฒนาการจัดการความรู้ (KM)”

       _MG_6276            

เอกสารประกอบโครงการอบมรมเชิงปฏิบัติการฐานข้อมูล

เอกสารประกอบโครงการอบมรมเชิงปฏิบัติการฐานข้อมูล วันที่ 4 สิงหาคม 2560 ดาวน์โหลด

โครงสร้างและรหัสหน่วยงานภายใน ปรับตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ-ฉบับปรับปรุง ณ 27-06-2560 

โครงสร้างและรหัสหน่วยงานภายใน ปรับตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ-ฉบับปรับปรุง ณ 27-06-2560 ดาวน์โหลด

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนระบบติดตามโครงการออนไลน์ OPT ปีงบประมาณ 2560

อกสารประกอบการอบรม วันที่ 18 สิงหาคม 2560

แบบฟอร์ม โครงการง.8 ปีงบประมาณ 2559 – 2560

แบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบติดตามโครงการออนไลน์ OPT ปีงบประมาณ 2560

การเผยแพร่องค์ความรู้ กองนโยบายและแผน มทร.อีสาน ปีการศึกษา 2559

แนวปฏิบัติที่ดี 2 องค์ความรู้ดังนี้

1. การจัดการความรู้ ปี 60 กลุ่มที่ 2 งานสารสนเทศเพื่อการบริหาร Download

2. การวิเคราะห์ความเชื่อมโยง ระหว่างโครงการกับ CLUSTER มทร.อีสาน Download

วันที่ 17-19 พฤษภาคม 2560 งานนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ กองนโยบายและแผนงานนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ กองนโยบายและแผนดำเนินการจัด”โครงการประชุมสัมมนาการประเมินผลและทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานฯ

วันที่ 17 พฤษถาคม 2560 งานนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ กองนโยบายและแผน ดำเนินการจัด”โครงการประชุมสัมมนาการประเมินผลและทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560″ และวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2560 “โครงการจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามทร.อีสาน ระยะ 4 ปี” ณ ห้องประชุมเพชรไพลิน ชั้น 9 อาคาร 36 มทร.อีสาน

          25600518_170519_0004 25600518_170519_0018

          25600518_170519_0031 25600518_170519_0037

          25600518_170519_0045 25600518_170519_0068

          25600518_170519_0076 25600518_170519_0079

                                            18485658_10209974628584552_3683536109836976360_n

ระวังภัย มัลแวร์เรียกค่าไถ่ WannaCry แพร่กระจายผ่านช่องโหว่ของวินโดวส์ รีบอัปเดตทันที

รายละเอียดคลิ๊ก

ประกาศรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการ 2560

เอกสารรับสมัครกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 2560

 

ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนคณาจารย์ประจำและข้าราชการ 2560

เอกสารประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการ 2560

 

 

กองนโยบายและแผน เข้าร่วมโครงการวันสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

กองนโยบายและแผน เข้าร่วมโครงการวันสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

“ก่อพระทราย ไหว้หลวงพ่อนพฯ”

ในวันอังคารที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ ณ  บริเวณคุรุสัมมนาคาร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

สงกรานต์60_170404_0151 สงกรานต์60_170404_0142 สงกรานต์60_170404_0271 สงกรานต์60_170404_0140

สงกรานต์60_170404_0059 สงกรานต์60_170404_0036 สงกรานต์60_170404_0075 สงกรานต์60_170404_0144 สงกรานต์60_170404_0017

โครงสร้างและรหัสหน่วยงานภายใน ปรับตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ-09-12-2559 ฉบับเผยแพร่

โครงสร้างและรหัสหน่วยงานภายใน  ปรับตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ-09-12-2559 ฉบับเผยแพร่ ดาวน์โหลด

 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) กองนโยบายและแผน ประจำปีการศึกษา 2558

01- ปกรายงานการประเมินตนเอง ปี 58 download
02- รายงานการประเมินตนเอง กอง ปี 58 download
03- 05 ส่วนที่ 4 สรุปผล (3) ใหม่ 2 download

ไฟล์นำเสนอการประชุม Retreat นายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ไฟล์นำเสนอการประชุม Retreat นายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

1.มทร.ตะวันออก-Logistics-and-Supply-Chain-4.0-16-17-ธ.ค.59-นครปฐม.rar

2.มทร.พระนคร-Digital-Economy-16-17-ธ.ค.59-นครปฐม.rar

3.มทร.รัตนโกสินทร์ อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 16-17 ธ.ค.59 นครปฐม

4.มทร.ล้านนาSocial Engagement 16-17 ธ.ค.59 นครปฐม

5.มทร.ศรีวิชัยประชุมReteat-16-17-ธ.ค.59-นครปฐม.rar

6.มทร.อีสาน ระบบขนส่งทางราง 16-17 ธ.ค. 59 นครปฐม

7.มทร.ธัญบุรี-เกษตรอาหาร-ครูช่าง-16-17-ธ.ค.59-นครปฐม.rar

8.มทร.สุวรรณภูมิ  โครงการบริหารจัดการน้ำ 16-17 ธ.ค.59 นครปฐม

9.มทร.กรุงเทพ อากาศยาน-Social Enterprise 16-17 ธ.ค.59 นครปฐม

สรุปผลการประชุม-16-17-12-59-เสนอ-CEO-สภา.pdf

สรุปผลการประชุม-16-17-12-59-เสนอ-CEO-สภา.ppt

ปฏิทินกิจกรรม

แบบฟอร์มบริการข้อมูล

แบบฟอร์มบริการข้อมูลDownload

คู่มือกิจกรรม 7ส

คู่มือกิจกรรม 7ส Download

ประกาศกำหนดการตรวจประเมินกิจกรรม 7ส ครั้งที่ 1-2559

ประกาศกำหนดการตรวจประเมินกิจกรรม 7ส ครั้งที่ 1-2559 Download