โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการระบบฐานข้อมูล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน